• 21:30

22 de juny Sala de Plens a les 21.30 h ORDRE DEL DIA: 1.- Aprovació de la secció de licitador que ha presentat oferta econòmicament més avantatjosa (diversos criteris d’adjudicació), per l’adjudicació de la contractació de ‘obra “Proyecto ejecutivo consolidación y restauración de la Torre del Castillo de Vergós Guerrejat”, mitjançant procediment obert, tramitació urgent….