Perfil del contractant


Aplicació de la nova llei de contractes del sector públic Clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir en qualsevol subhasta o concurs públic convocat per l’Ajuntament d’Estaràs.

Aquests plecs s’estableixen per a l’adjudicació de contractes d’obra, gestió de serveis públics, serveis o de consultoria i assistència tècnica.

A més, podràs consultar les contractacions programades per als pròxims mesos, els contractes adjudicats i l’estat en el qual es troben (ja sigui provisional o definitiu) i informació general sobre l’àrea de contractació i la llei de contractes de servei públic.

Aquesta informació es regeix per l’Art.42 de la Llei de Contractes del Sector Público: el “Perfil del contractante”.

Accedeix a la plataforma del Perfil del Contractant