Convocatòria de ple pel dia 07/11/2013

CONVOCATÒRIA DE PLE DIA: 7 de novembre de 2013 SESSIÓ: Extraordinària LLOC: SALA DE PLENS HORA: 19:30 HORES ORDRE DEL DIA: APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS A L’EXERCICI 2014 I SEGÜENTS. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. DONAR COMPTE DEL INFORME DE EVALUACIÓ TRIMESTRAL CORRESPONENT AL 3r TRIMESTRE DE 2013, EN RELACIÓ AL…

Convocatòria de ple pel dia 25/09/2013

CONVOCATÒRIA DE PLE DIA: 25 de setembre de 2013 SESSIÓ: Ordinària LLOC: SALA DE PLENS HORA: 19:30 HORES ORDRE DEL DIA APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR APROVACIÓ MODIFICACIÓ NUM. 4/2012 DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012. APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2012. APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT GAFARDES (BALANÇ I INVENTARI). APROVACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC PER A LA…

Convocatòria de ple pel dia 17/04/2013

CONVOCATÒRIA DE PLE DIA: 17 d’abril de 2013 SESSIÓ: Ordinària LLOC: SALA DE PLENS HORA: 19:30 HORES ORDRE DEL DIA APROVACIÓ DE LES ACTES PENDENTS APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4/2012: TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT. APROVACIÓ DE L’ADDENDA D’ACTUALITZACIÓ PER A L’ANY 2013, DEL CONVENI MARC DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE…

Convocatòria de ple, 19 de febrer de 2013

CONVOCATÒRIA DE PLE DIA 19 de febrer de 2013 SESSIÓ Extraordinària LLOC SALA DE PLENS HORA 19:30 HORES ORDRE DEL DIA APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, BASES D’EXECUCIÓ I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A L’EXERCICI DE 2013. APROVACIÓ SOSTRE DE DESPESA PRESSUPOST 2013 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3/2012: TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT. APROVACIÓ INICIAL DE LA…

Convocàtoria ple pel 20 de desembre de 2012

CONVOCATÒRIA DE PLE: DIA: 20 de desembre de 2012 SESSIÓ: Ordinària LLOC: SALA DE PLENS HORA: 19:30 HORES ORDRE DEL DIA: APROVACIÓ ACTES ANTERIORS. PROPOSTA D’ACORD PER DECLARAR COM A NO DISPONIBLES ELS CRÈDITS CORRESPONENTS AL PAGAMENT DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE DESEMBRE I DE LA PAGA ADDICIONAL DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC O PAGUES ADDICIONALS EQUIVALENTS DEL…