Convocatòria de ple pel dia 12/06/2014

Categories: Plens,Portada

CONVOCATÒRIA DE PLE

DIA: 12 de juny de 2014
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: SALA DE PLENS
HORA: 19:45 HORES

ORDRE DEL DIA:

 1. APROVACIÓ, DE L’ACTA ANTERIOR.
 2. PROPOSTA APROVACIÓ DEL CABAL DE DISSENY CONSIDERAT EN LA FUTURA XARXA D’ABASTAMENT A LES COMARQUES DE LA SEGARRA, L’URGELL, LA CONCA DE BARBERÀ I L’ANOIA.
 3. APROVACIÓ CONCESSIÓ EXEMPCIÓ IMPORT VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
 4. APROVACIÓ ACCEPTACIÓ CESSIÓ 6 M2 TERRENY RÚSTIC.
 5. APROVACIÓ ADJUDICACIÓ MEMÒRIA TITULADA “RENOVACIÓ DE DIVERSOS TRAMS DE CANONADA I REPARACIÓ D’ELEMENTS SINGULARS DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA DELS NUCLIS D’ESTARÀS I FERRAN”.
 6. APROVACIÓ FESTES LOCALS PER A L’ANY 2015.
 7. APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES..
 8. APROVACIÓ RETORN GARANTIA OBRA.
 9. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA D’OBRES SUBJECTES A RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA.
 10. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
 11. APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE NOUS CARRERS MUNICIPI I REORGANITZACIÓ DEL MAPA DE CARRERS.
 12. RATIFICAR DECRET D’ALCALDIA.
 13. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PLA COMARCAL EN POLÍTIQUES DE DONES.
 14. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LA CONTINUITAT DE LA COOPERACIÓ MUNICIPAL AL DESENVOLUPAMENT A CATALUNYA I DE REBUIG A LA NOVA LLEI ESPANYOLA 27/2013 DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.
 15. APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DELS PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL.
 16. APROVACIÓ MODIFICACIÓ BALANÇ I INVENTARI DE LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT LES GAFARDES SLU.
 17. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA.
 18. INFORMES D’ALCALDIA.
 19. PRECS I PREGUNTES.

Convocatòria de ple