Convocatòria de ple pel dia 16/02/15

Categories: Plens,Portada

CONVOCATÒRIA DE PLE

DIA: 16 de febrer de 2015
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: SALA DE PLENS
HORA: 19:30 HORES

ORDRE DEL DIA:

 1. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS.
 2. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST, PLANTILLA DE PERSONAL, RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I BASES D’EXECUCIÓ PER A L’EXERCICI 2015.
 3. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA TITULADA “CONSTRUCCIÓ DE L’EDAR COMPACTA D’ALTA-RIBA I CLAVEGUERAM DEL TRAM BAIX D’ALTA-RIBA.
 4. APROVACIÓ BONIFICACIÓ PER VEHICLE HISTÒRIC.
 5. APROVACIÓ DE L’ADDENDA D’ACTUALITZACIÓ PER A L’ANY 2015, DEL CONVENI MARC DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA I L’AJUNTAMENT PEL DESPLEGAMENT D’ACCIONS A FAVOR DE LA JOVENTUT (PROJECTE DINAMO).
 6. APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER L’OBRA TITULADA “MILLORA DEL CLAVEGUERAM, AIGUA POTABLE I PAVIMENTACIÓ DE CARRERS A ALTA-RIBA. PUOSC 2012..
 7. APROVACIÓ D’UN ACORD DE VOLUNTATS ENTRE L’AJUNTAMENT D’ESTARÀS I EL SR. FRANCESC XAVIER SALA GARCÍA.
 8. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM D’ESTARÀS -ADEQUACIÓ A LA REALITAT ARQUITECTÒNICA DEL CASTELL DE SANT MIQUEL D’ALTA-RIBA I DE L’ENTORN DE LA SEVA FINCA I PLA DE MILLORA URBANA DEL TURÓ DEL CASTELL DE SANT MIQUEL D’ALTA-RIBA.
 9. APROVACIÓ CONCESSIÓ EXEMPCIÓ IMPORT VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
 10. APROVACIÓ DE SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ A LES CONVOCATÒRIES DEL INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA.
 11. PROPOSTA DE CANVI DE FINANÇAMENT DE L’OBRA DEL PROJECTE TITULAT “CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA TORRE DEL CASTILLO DE VERGÓS GUERREJAT”.
 12. APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’OFERTA A LES ENTITAT BANCÀRIES PER CONCERTAR CRÈDIT BANCARI PER FINANÇAR L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE TITULAT “CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA TORRE DEL CASTILLO DE VERGÓS GUERREJAT”.
 13. APROVACIÓ SOL·LICITUDS.
 14. RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA.
 15. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA.
 16. INFORMES D’ALCALDIA.
 17. PRECS I PREGUNTES.

Convocatòria de ple 16/02/15