Convocatòria de ple pel dia 18/02/2014

Categories: Plens,Portada

CONVOCATÒRIA DE PLE

DIA: 18 de febrer de 2014
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: SALA DE PLENS
HORA: 19:30 HORES

ORDRE DEL DIA:

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ACTES ANTERIORS.
 2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REGLA DE DESPESA PRESSUPOST 2014.
 3. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, PRESSUPOST, PLANTILLA DE PERSONAL, RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I BASE D’EXECUCIÓ PER A L’EXERCICI 2014.
 4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DESPESES OCACIONADES PEL DESNONAMENT DEL CASTELL DE VERGÓS-GUERREJAT.
 5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE GESTIÓ DE LA FACTURACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI D’ESTARÀS A CÀRREC DEL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA.
 6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ADHESIÓ AL PROJECTE “CAMPS DE TREBALL LOCALS”.
 7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, RATIFICACIÓ ADDENDA D’ACTUALITZACIÓ PER A L’ANY 2014 DEL CONVENI-MARC DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA I L’AJUNTAMENT D’ESTARÀS PER AL DESPLEGAMENT D’ACCIONS EN FAVOR DE LA JUVENTUT.
 8. RATIFICACIÓ DECRETS D’ALCALDIA.
 9. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA.
 10. INFORMES D’ALCALDIA.
 11. PRECS I PREGUNTES.