Convocatòria extraordinària de PLE

Categories: General

22 de juny

Sala de Plens a les 21.30 h

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de la secció de licitador que ha presentat oferta econòmicament més avantatjosa (diversos criteris d’adjudicació), per l’adjudicació de la contractació de ‘obra “Proyecto ejecutivo consolidación y restauración de la Torre del Castillo de Vergós Guerrejat”, mitjançant procediment obert, tramitació urgent.

2.- Aprovació de les festes locals any 2018

2.- Informes d’alcaldia

4.- Precs i preguntes

Alcalde,

Ramon Torné Gomà

Estaràs, 19 de juny de 2017